مدینه العرفا

مشاهیر شهرستان نایین

مدینه العرفا

مشاهیر شهرستان نایین

شهر نائین، چون نگینی در کویر

                             هفت محل دارد  همه آنها  دلیر

مردمی  دارد فهیم  و  با  خرد

                              فرش هایش   ترمه را  هم کرده رد

صنعت مشهور آنجا قالی است

                           اقتصاد   مردمانش  عالی   است

چون همه دانند علم اقتصاد

                         در میان  شهر کم  بینی  فساد

مشکلش در هر زمان بی آبی است

                            روزها گرم و شبش مهتابی است

با غریبه خوب روی و مهربان

                       جملگی مهمان نوازند هر زمان

گر گذر کردی تو از این سرزمین

                       مسجد جامع  و  بازارش  ببین